Category Archives: คนเก่งฟ้าขาว

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์ที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6/G.6 ผ่านการทดสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ(รอบ Gifted)
ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563