Category Archives: คนเก่งฟ้าขาว

👉เด็กหญิงกัญญาวีร์ มีศรีรอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4🏆ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสี

“ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส ครั้งที่ 6” ประจำปี 2562 และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด“2021 Colgate My Bright Smile Global Art Contest” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์ที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6/G.6 ผ่านการทดสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ(รอบ Gifted)
ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563