Category Archives: คนเก่งฟ้าขาว

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (จำนวนนักเรียนที่สมัครสอบ 30 คน)

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน🎉

สอบได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ในการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับสากล HIPPO2020 8th INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD