Category Archives: คนเก่งฟ้าขาว

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (จำนวนนักเรียนที่สมัครสอบ 30 คน)

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน🎉

สอบได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ในการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับสากล HIPPO2020 8th INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD

👉เด็กหญิงกัญญาวีร์ มีศรีรอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4🏆ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสี

“ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส ครั้งที่ 6” ประจำปี 2562 และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด“2021 Colgate My Bright Smile Global Art Contest” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา