เป้าหมายและวิสัยทัศน์

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

พัฒนาภูมิปัญญาบนพื้นฐานของคุณธรรม

Intellectual Development on the Basis of Morality

ความหมาย : การจัดการศึกษาที่ทันสมัยและมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่มีมาใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา การประเมินทางเลือก และเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง โดยยึดหลักคุณธรรมเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21

อัตตลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนมุ่งเน้นคุณธรรมหลัก 4 ประการ เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่ครบสมบูรณ์
1. ซื่อสัตย์ (Honesty) หมายถึง ซื่อตรงไม่คดโกง มีความจริงใจต่อผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง
2. รับผิดชอบ (Responsiblility) คือขยันหมั่นเพียร ทุ่มเท และอดทนต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
3. พอเพียง (Sufficiency) คือ พอใจในสภาพของตน อดออม รู้จักประมาณตน มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและมีความสุข
4. รักและรับใช้ (To Love & To Serve) หมายถึงความรักต่อเพื่อนมนุษย์และพร้อมที่จะรับใช้สังคม

ค่านิยมของโรงเรียน

                     เรียนดี  มีระเบียบวินัย  เพียบพร้อมคุณธรรม

                   

วิสัยทัศน์ ( Vision 2020 – 2025 )

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี มุ่งพัฒนาที่จะเป็นโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาชั้นนำสำหรับศตวรรษที่ 21 ในย่านฝั่งธนบุรี โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ และด้านคุณธรรม เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำความรู้มาปฏิบัติได้จริงในโลกอนาคต บนพื้นฐานของความเป็นไทย รู้จักบริโภคด้วยปัญญาและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างพอเพียง มีคุณค่าและมีความสุข