อนุบาล

อนุบาล/ปฐมวัย (Early Childhood)

อายุ 3 – 5 ปี

เจตนารมณ์ของการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย แบบ Mini-English Program

“พัฒนาภูมิปัญญา บนพื้นฐานของคุณธรรม”

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ให้ความสำคัญทางด้านวิชาการ คุณธรรม ทักษะชีวิตผ่านกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้อันทันสมัย โดยมีคุณครูประสบการณ์สูง เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสู่โลกกว้างในระดับประถมศึกษาทุกหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนด้วย

การเรียนรู้ระดับอนุบาล

วิชาภาษาอังกฤษ ใช้อาจารย์ชาวต่างประเทศสอนด้านการออกเสียง (Phonics) , เรียนการพูดและการเขียนอักษรและประโยคง่ายๆ

การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning)
กระตุ้นเด็กให้ฝึกคิด ฝึกค้นหา และสรุปองค์ความรู้เพื่อตอบข้อสงสัยของเด็กๆ

การเรียนรู้ศิลปะแบบมีส่วนร่วม (Co-OperativeArts)
การวาดฝัน และสร้างจินตนาการ ผ่านกระบวนการร่วมเรียนรู้บูรณาการศิลปะกับการใช้ภาษาอย่างกลมกลืนสวยงาม

การเรียนรู้แบบHi/Scope การทำงานที่ฝึกใช้กระบวนการ3ขั้น P–D–R (Plan–Do–Review)
เพื่อจัดระบบความคิดให้เป็นขั้นตอนให้เกิดการรับรู้ที่ชัดเจนและมั่นใจ

Extra-Curricular Activities
การจัดารเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร อาทิ บัลเล่ต์ รำไทย ศิลปะการป้องกันตัวเทควันโด ว่ายน้ำ

Mini-English Program (MEP)

การเตรียมให้พร้อมสู่ความเป็นสากลโดยฝึกใช้ภาษาสื่อสารกับครูเจ้าของภาษาที่ชำนาญการสอนเด็กเล็กโดยกระบวนการ TPR(Total Physical Response)และการออกเสียง (Phonics) เน้นพัฒนาทักษะภาษาทั้ง4ด้าน (Reading-Writing-Listening-Speaking) เมื่อจบหลักสูตร 3 ปีนักเรียนจะพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาของ โรงเรียนนฤมลทินธนบุรี ในหลักสูตร English Program / หลักสูตร Mini- English Program ได้อย่างมั่นใจ

กิจกรรมที่จัดให้ในหลักสูตร(Co-Curricular Activities)

สถาบันดนตรี Music Building จัดการสอนพื้นฐานดนตรีและจังหวะ เพื่อพร้อมสู่การเรียนเครื่องดนตรีที่ชอบต่อไป
สถาบัน EDUKIDS พาเด็กๆ สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อค้นหาความรู้ทาง Computer Coding และ Robotics โดยเน้นหลัก ทำจริง ปฏิบัติจริง
กิจกรรมว่ายน้ำ ฝึกทักษะพื้นฐานของการว่ายน้ำด้วยบุคลากรผู้ชำนาญและสระที่เน้นสุขภาพของเด็กเป็นสำคัญ (สระน้ำเกลือ)