ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
พิธีไหว้ครู วันที่ 15 มิถุนายน 2566
กิจกรรมค่ายปลูกจิตสำนึกที่ดี (โรงเรียนคุณธรรม) ระดับอนุบาล
กิจกรรมค่ายปลูกจิตสำนึกที่ดี (โรงเรียนคุณธรรม) ระดับประถม
นฤมลทินสืบสานประเพณีวันสงกรานต์