ตราโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

เครื่องหมายช่อชัยพฤกษ์ และ รูปอาร์ม

เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนนฤมลทิน  ธนบุรี

ภายในอาร์มประกอบด้วย เครื่องหมาย 5 ประการ คือ

กรอบที่ 1 ธงชาติประดับอยู่คู่ดวงดาว หมายถึง ประเทศไทย ที่ยืนยงอยู่คู่ฟ้าดิน

กรอบที่ 2 พระคัมภีร์ หมายถึง การหมั่นอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม

กรอบที่ 3 ตะเกียงแห่งความรู้ หมายถึง โรงเรียนอันเป็นแหล่งวิทยาการที่จะปลูกฝังให้ศิษย์นำความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ

กรอบที่ 4 คบเพลิง หมายถึง ความรุ่งเรืองในอนาคตอันจะพึงมีพึงได้จากการศึกษา

เครื่องหมายกางเขน (กึ่งกลางอาร์ม) หมายถึง การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยอาศัยหลักธรรมคำสอนของศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

อักษรย่อของโรงเรียน

ภาษาไทย        นฤ.ธ. (นฤมลทิน ธนบุรี)

ภาษาอังกฤษ     NMT (Naruemontin Thonburi School)

สีประจำโรงเรียน

สืบเนื่องมาจากการที่โรงเรียนมีแม่พระนฤมลทิน เป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ดังนั้น สีประจำโรงเรียน จึงเป็นสีฟ้า – ขาว อันเป็นสีประจำพระองค์ของแม่พระนฤมลทิน