คนเก่ง ฟ้าขาว

คนเก่ง ฟ้าขาว

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ป.6/G.6 ประจำปีการศึกษา 2564 สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (จำนวนนักเรียนที่สมัครสอบ 30 คน)

📣ผลการสอบเข้าชั้น ม.1

ในโครงการพิเศษ,รอบอัจฉริยะ,EP,ฯลฯ ของนักเรียน ป.6 ปี 2563 ( คิดเป็น 72% ของนักเรียนทั้งหมด )