รู้จักโรงเรียนเรา

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล (Pre-kindergarten) , ระดับระดับอนุบาล (Kindergarten) แบบ Mini-English Program , ระดับประถมศึกษา (Primary School) หลักสูตรที่เน้นภาษาอังกฤษ 2 แบบคือ หลักสูตรสองภาษา (English Programmeหรือ EP) และ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Mini- English Programmeหรือ MEP) มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนรักการเรียนรู้ ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย และเติบโตพร้อมทั้งสี่ด้านอย่างเหมาะสม ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานรื่นเริงประจำปี NMT Christmas Fair 2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564(ในการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข ทางคณะจัดงานได้แบ่งเวลาและสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019)

กิจกรรมมิสซา ( พิธีฉลองพระแม่นฤมลทิน )

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564ณ หอประชุมชั้น 5 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี

(Home-based Learning)ผลงานของระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 สัปดาห์ที่ 10-12

คนเก่ง ฟ้าขาว

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (จำนวนนักเรียนที่สมัครสอบ 30 คน)

📣ผลการสอบเข้าชั้น ม.1

ในโครงการพิเศษ,รอบอัจฉริยะ,EP,ฯลฯ ของนักเรียน ป.6 ปี 2563 ( คิดเป็น 72% ของนักเรียนทั้งหมด )

หลักสูตรการศึกษา

10. Hands On the Alphabets-อนุบาล
เตรียมอนุบาล
25. วันไทยนิยม-อนุบาล
อนุบาล
5. English Day
ประถมศึกษา