รู้จักโรงเรียนเรา

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล (Pre-kindergarten) , ระดับระดับอนุบาล (Kindergarten) แบบ Mini-English Program , ระดับประถมศึกษา (Primary School) หลักสูตรที่เน้นภาษาอังกฤษ 2 แบบคือ หลักสูตรสองภาษา (English Programmeหรือ EP) และ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Mini- English Programmeหรือ MEP) มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนรักการเรียนรู้ ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย และเติบโตพร้อมทั้งสี่ด้านอย่างเหมาะสม ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

👉📸ภาพกิจกรรม (แผนกประถม) Home-Based Learning

ชุดการเรียนรู้ที่ 1 (วันที่ 17-28 พ.ค. 64)

🌞ภาพบรรยากาศการรับชุดการเรียนรู้ (Home-Based Learning)ชุดที่ 2 แผนกอนุบาล
🌈☀️ภาพกิจกรรม (แผนกอนุบาล)Home-Based Learning

ชุดการเรียนรู้ที่ 1 (วันที่ 17-21 พ.ค.64)

คนเก่ง ฟ้าขาว

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (จำนวนนักเรียนที่สมัครสอบ 30 คน)

📣ผลการสอบเข้าชั้น ม.1

ในโครงการพิเศษ,รอบอัจฉริยะ,EP,ฯลฯ ของนักเรียน ป.6 ปี 2563 ( คิดเป็น 72% ของนักเรียนทั้งหมด )

พิธีการมอบรางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิค TIMO 2019

(Thailand International Mathematics Olympics) รอบ Final 2019-2020

หลักสูตรการศึกษา

10. Hands On the Alphabets-อนุบาล
เตรียมอนุบาล
25. วันไทยนิยม-อนุบาล
อนุบาล
5. English Day
ประถมศึกษา