รู้จักโรงเรียนเรา

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล (Pre-kindergarten) , ระดับระดับอนุบาล (Kindergarten) แบบ Mini-English Program , ระดับประถมศึกษา (Primary School) หลักสูตรที่เน้นภาษาอังกฤษ 2 แบบคือ หลักสูตรสองภาษา (English Programmeหรือ EP) และ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Mini- English Programmeหรือ MEP) มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนรักการเรียนรู้ ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย และเติบโตพร้อมทั้งสี่ด้านอย่างเหมาะสม ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22 ต.ค.63)

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนชั้นอนุบาล https://www.facebook.com/Naruemontin/photos/a.2760936020900815/2760939910900426/ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้นประถม https://youtu.be/33PtRfJ3XNA

พิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้นประถม https://www.facebook.com/Naruemontin/posts/2755789834748767 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล https://www.facebook.com/Naruemontin/videos/362042685156124/

🏆 อาจารย์มณฑิรา วงศ์ภักดี เข้ารับรางวัล

อาจารย์มณฑิรา วงศ์ภักดี ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จาก นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

คนเก่ง ฟ้าขาว

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน🎉

สอบได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ในการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับสากล HIPPO2020 8th INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD

👉เด็กหญิงกัญญาวีร์ มีศรีรอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4🏆ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสี

“ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส ครั้งที่ 6” ประจำปี 2562 และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด“2021 Colgate My Bright Smile Global Art Contest” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการศึกษา

10. Hands On the Alphabets-อนุบาล
เตรียมอนุบาล
25. วันไทยนิยม-อนุบาล
อนุบาล
5. English Day
ประถมศึกษา