เตรียมอนุบาล

เตรียมอนุบาล(Nursery) 2-3 years old

เจตนารมณ์ของการจัดการพัฒนาเด็กเตรียมอนุบาล

ด้วยการจัดห้องเรียนเสมือนบ้านที่อบอุ่นมีคุณครูผู้มีประสบการณ์และอารมณ์ดี  เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเด็กต้องออกจากบ้านมาสู่โลกที่กว้างขึ้น เริ่มรู้จักเพื่อนและได้สัมผัสกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความใคร่รู้ ใคร่ค้นหา  เด็กวัยนี้จะเกิดการเรียนรู้ และมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญาที่ก้าวหน้าอย่างดี นอกจากนี้ นักเรียน ยังได้รู้ศัพท์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยที่พร้อมยิ่งสำหรับการเรียนรู้ภาษาต่างๆ อย่างดี

เป้าหมายการพัฒนาเด็ก

  • รู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นทานข้าวเอง , สามารถใส่ / ถอดรองเท้า – ถุงเท้าเอง
  • เข้าห้องน้ำเองได้ ไม่ทำเลอะเทอะ
  • สร้างระเบียบในตนเอง เช่นการเข้าแถว เข้าลำดับคิวเป็น  จัด / เก็บของเล่นเข้าที่ได้
  • รู้จักมารยาทในการอยู่ร่วมกันช่วยเหลือเพื่อน , ไหว้สวย , พูดจาไพเราะ
  • รู้จักการให้ผู้อื่นและการขอบคุณ   เรียนรู้ที่จะแบ่งปันกับผู้อื่น
  • เรียนรู้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวรู้จักคำศัพท์ใหม่ๆในสิ่งใกล้ตัวมากขึ้น
  • มีวิชาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศให้ท่านผู้ปกครองเลือกเรียนตามศักยภาพนักเรียน

ฝึกฝนทักษะการเริ่มเรียนรู้ทางวิชาการ ผ่านงานศิลปะ , งานประดิษฐ์ , กิจกรรมเล่นน้ำ , เล่นทราย , เล่นในร่ม , เล่นกลางแจ้ง และการเริ่มขีดเขียนอย่างมีความหมาย รวมถึงสามารถเล่าจินตนาการของตนเองได้

กิจกรรมแสนสนุกของหนู

07.30 – 08.00 น. นักเรียนที่มาเช้าเข้าเล่นที่ Kindy Playground ของโรงเรียน
08.00 – 08.30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ / สวดมนต์ ยามเช้า
08.30 – 09.00 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ เพื่อให้นักเรียนมี Psyco-Motor Movement
09.00 – 09.30 น. ศิลปะสร้างสรรค์
09.30 – 10.00 น. กิจกรรมเรียนรู้ตามมุม
10.00 – 10.20 น. รับประทานอาหารว่าง และดื่มนม
10.20 – 11.00 น. กิจกรรมกลางแจ้ง
11.00 – 11.30 น. กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ เช่นนิทาน / ดนตรี/คำคล้องจอง/เกมส์การศึกษา
11.30 – 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 14.00 น. นอนกลางวัน
14.00 – 14.30 น. ตื่นนอนล้างหน้าและรับอาหารว่าง
14.30 – 15.00 น. สนทนาวงกลม ทบทวนสิ่งที่เรียนมาวันนนี้
15.00 – 15.15 น. เตรียมกลับบ้าน