การบริหารงานวิชาการ

การบริหารงานวิชาการและ กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ด้วยศักยภาพ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษามายาวนานกว่า 50 ปี (ก่อตั้งปีพ.ศ. 2512) และด้วยความรักความเอาใจใส่ของคณะผู้บริหาร  ครูไทยและครูต่างชาติ ตลอดจนบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนที่ทุ่มเทมุ่งมั่น ทางโรงเรียนจึงพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดกับศิษย์ของเรา  โรงเรียนนฤมลทินธนบุรีไม่เคยหยุดที่จะสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีและคนเก่งดังอัตตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “ เรียนดี มีระเบียบ เพียบพร้อมคุณธรรม”  อันสะท้อนมาจากปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ พัฒนาภูมิปัญญาบนพื้นฐานของคุณธรรม ”   ทางโรงเรียนเน้นการสร้างนักเรียนให้สมบูรณ์รอบด้าน ทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งสำหรับศิษย์ให้ออกไปเผชิญโลกภายนอกได้อย่างภาคภูมิ

เตรียมอนุบาลและอนุบาล : อบอุ่นเหมือนบ้าน ดูแลเหมือนลูกหลาน

เด็กเล็กต้องการความรัก ความใกล้ชิด ความเอาใจใส่รายละเอียด เป็นพิเศษ  คุณครูมืออาชีพของ นฤมลทิน ธนบุรี จึงเป็นเสมือนผู้ช่วยมือขวาของคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง พร้อมดูแลนักเรียนเหมือนลูกหลานและให้ความอบอุ่นกับหนูน้อยเหมือนอยู่บ้าน   ตั้งแต่ระดับปฐมวัยทางโรงเรียนเตรียมความพร้อมด้วยกิจกรรมบูรณาการครบทุกด้าน ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม เช่น ศิลปะและงานประดิษฐ์ กิจกรรม cooking กิจกรรมฝึกทักษะชีวิต กิจกรรมสมาธิ และการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning) เป็นต้น

  • สภาพแวดล้อม เราจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ พร้อมกระตุ้นพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ
  • หลักสูตร MEP (Mini-English Program) ในระดับปฐมวัย เด็กนักเรียนจะมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติที่เน้นการสอน Phonics อย่างคุ้นเคย จนเกิดเป็นความรักในภาษาที่สอง และสามารถแสดงออกได้อย่างเป็นตัวของตัวเอง เพื่อเตรียมพร้อมรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป และมีการสอน Maths และ Science เพื่อให้พื้นฐานในการเรียนต่อประถมศึกษาในระบบ EP และ MEP
  • สถาบันดนตรี Music Building สร้างพื้นฐานทางดนตรีเพื่อต่อยอดนักเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป
  • สถาบัน Edukids  สอนให้นักเรียนรู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านทาง Computer Coding และ Robotics เน้นการทำจริง ปฏิบัติจริง

ประถมศึกษา : เสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้เรียน

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี เติมเต็มในองค์ความรู้วิชาพื้นฐานต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมคอมพิวเตอร์ ดนตรี  พร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจความถนัด และศักยภาพของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข

  • หลักสูตร EP (English Program) ชั้น Grade 1-6 พร้อมส่งเสริมการใช้สามภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย เรียน 5 วิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษ (Mathematics, Science, English ,Social Studies and Health โดยครูชาวต่างชาติที่มากประสบการณ์ในการสอน
  • หลักสูตร MEP(Mini- English Program) ชั้น ป.1-6 เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา และ สนุกกับการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษในวิชา Mathematics และ Science ในชีวิตประจำวัน

จุดเด่นของประถมศึกษา คือ การวางยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.6 อย่างดี สู่การสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาภาครัฐ และเอกชน ทั้งหลักสูตร English Program  ห้องอัจฉริยะ(Gifted Program)  และหลักสูตรทั่วไป แต่ละระดับชั้นมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความฉลาดด้านต่างๆ ทั้ง IQ., EQ., และ MQ. ผ่านทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Co-operative Arts, Project Approach, Cooking, , Ballet, นาฏศิลป์, ดนตรี (Violin, Guitar, Electric Keyboard) ว่ายน้ำ (ในสระน้ำเกลือ) และเทควันโด เป็นต้น รวมไปถึงการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัย คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ Computer Coding and Robotics ผ่านสื่อทันสมัย เพื่อนักเรียนพร้อมก้าวสู่โลกภายนอกอย่างมีความสุข เพราะเราเข้าใจและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เราจึงเข้าใจผู้ปกครองและนักเรียนที่มุ่งหวังในการศึกษานั้นตอบสนองความต้องการในทุกด้าน โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี จึงได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองเป็นเสียงเดียวกันว่า

“เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพที่สุดแห่งหนึ่งในย่านฝั่งธนบุรีมากว่า 50 ปี”