News

👉เด็กหญิงกัญญาวีร์ มีศรีรอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4🏆ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสี

“ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส ครั้งที่ 6” ประจำปี 2562 และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
“2021 Colgate My Bright Smile Global Art Contest” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา