ประถมศึกษา

ประถมศึกษา(Primary)

เจตนารมณ์ของการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถมศึกษา ให้นักเรียนรักการเรียนรู้ ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย และเติบโตด้านจิตใจอย่างมีคุณธรรม นักเรียนจะได้รับ การเตรียมตัว สู่ และพร้อมสู่การสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศ โดยเลือกศึกษาหลักสูตรที่เน้นภาษาต่างประเทศคืออังกฤษและจีน คือ

  • หลักสูตรสามภาษา (English Programme+Chinese หรือ EP)
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบMEP (Mini- English Programmeหรือ MEP)

หลักสูตรสามภาษา (English Programmeหรือ EP)

หลักสูตรสามภาษา เปิดสอนชั้น Grade 1 – Grade 6 (อายุ 6-12 ปี) เน้นการเรียนทุกกลุ่มวิชาตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการเรียนรู้ประมาณ 40 – 60 % ของเวลาเรียนเป็นภาษาอังกฤษในสาขาวิชา Mathematics, Science, English , Social Studies and Health ซึ่งสอนโดยครูชาวต่างประเทศภายใต้การควบคุมคุณภาพใกล้ชิดโดยฝ่ายบริหาร นอกจากนี้มีการสอน STEM เพื่อเพิ่มทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรม และ การสอนภาษาจีนเพิ่มให้กับนักเรียน EP อีกด้วย หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายไม่สูงนักเมื่อเทียบกับโรงเรียนนานาชาติ นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ จะมีพัฒนาการเด่นชัดด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั้งอ่าน เขียน ฟัง พูด และกระบวนการคิด โดยโรงเรียนยังเน้นการอบรมคุณลักษณะแบบไทยให้เกิดขึ้นในตัวเด็กอีกด้วย นักเรียนจะสามารถศึกษาต่อได้อย่างกว้างขวาง ทั้ง International School / English Program /Gifted Program ในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน หลักสูตร Mini EP หรือ IEP ได้ตามสถานศึกษาระดับมัธยมชั้นนำ อาทิ สวนกุหลาบวิทยาลัย 1 , สตรีวิทยา 1 , สามเสนวิทยาลัย , เซนต์คาเบรียล ,เครืออัสสัมชัญ และ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นต้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบMEP (Mini-English Program)

หลักสูตรนี้เสริมโอกาสในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาในสัดส่วน 20 % ของเวลาเรียนทั้งหมด มีการสอน Science และ Maths เป็นภาษาอังกฤษเพิ่มให้ และการสอน STEM ให้นักเรียนเพิ่มทักษะการคิดสร้างนวัตกรรมอีกด้วย ส่วนเวลา อีก 80 % เป็นการเรียนรู้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เรียนเป็นภาษาไทยอย่างเข้มข้น
นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ จะมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมในภาครัฐและเอกชนได้ ทั้งหลักสูตร English Program, Mini English Program และหลักสูตรสามัญ