โรงเรียนของเรา

ประวัติของโรงเรียน

“รากฐานของตึกคืออิฐ  รากฐานของชีวิตคือการศึกษา”

การพัฒนาของโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ล่วงเข้ามาปีที่ 50  แล้ว  ปณิธานดั้งเดิมยังไม่เคยเปลี่ยนที่จะมุ่งมั่นทุ่มเท สร้างศิษย์ของเราให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี และ มีคุณธรรม สมดังความตั้งใจของท่านผู้ปกครองที่ไว้วางใจ นำลูกหลานมาฝากไว้กับเรา   ถึงแม้รูปแบบของการศึกษาจะเปลี่ยนไปแต่ปณิธานนี้ก็จะถูกสานต่อและพัฒนาต่อไปในอนาคตอันยาวไกล   ผลดีที่เกิดมิเพียงแค่เราชาวนฤมลทิน ธนบุรี ซึ่งรวมถึงคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองเท่านั้นที่มีความสุข  แต่หมายรวมไปถึงสังคมใหญ่ที่อยู่รอบตัวเราและประเทศชาติก็จะมีความสุขด้วย

นางวันทนา  วงศ์ภักดี
ผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาต

โรงเรียนของเรา

ชื่อของ โรงเรียน  “นฤมลทิน ธนบุรี”  มาจากพระนามของพระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ตามความเชื่อของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก มีความหมายว่า ผู้กำเนิดโดยปราศจากมลทิน ในภาษาอังกฤษใช้คำเต็มว่า Our Lady of Immaculate Conception

โรงเรียนนฤมลทิน  ธนบุรี มีประวัติการจัดการศึกษาอันยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1969 หรือ พ.ศ. 2512 ที่จัดตั้งและ บริหารงานโดยนายมสาร  วงศ์ภักดี และนางวันทนา  วงศ์ภักดี เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ตลอดเวลาห้าทศวรรษที่ผ่านมาโรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจนทำให้เป็นที่รู้จักและไว้วางใจของคนทั่วไปเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะในย่านฝั่ง ธนบุรี

ในปัจจุบัน ทางโรงเรียนจัดการศึกษาสองระบบ คือ MEP (Mini-English Program) ในระดับอนุบาล 1-3 และประถมปีที่ 1-6  และ  EP (English Program) .ในระดับ Grade 1- Grade 6 โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับศิษย์นฤมลทิน ธนบุรี ในทุกมิติ เพื่อให้สามารถศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนชั้นนำทุกระบบ และมีคุณสมบัติ ที่จะต่อยอดแข่งขันได้อย่างดีในโลกอนาคต อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน ด้านวิชาการ เช่น STEM คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ Robotics และ Coding  เป็นต้นนอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนของเรา ด้วยความเชื่อที่ว่าในยุคอนาคต นักเรียนจะเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องเป็นคนดีด้วย จึงจะสามารถประสบความสำเร็จและมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข