ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (จำนวนนักเรียนที่สมัครสอบ 30 คน)

🎊กิจกรรม Congratulations ระดับชั้นอนุบาล 3 (30 มี.ค. 64)

โดยมีท่านผู้อำนวยการ อาจารย์มาณวิกา สงวนวงศ์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ในปีการศึกษา 2563