News

🏆 อาจารย์มณฑิรา วงศ์ภักดี เข้ารับรางวัล

อาจารย์มณฑิรา วงศ์ภักดี ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จาก นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร