News

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน🎉

สอบได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ในการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562