News

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565