ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจ “สังเกตสำรวจสิ่งรอบตัว” วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค.2565
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา (เนื่องในวันเข้าพรรษา) วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมค่ายปลูกจิตสำนึกที่ดี (โรงเรียนคุณธรรม) วันที่ 22 มิถุนายน 2565
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565