webriti

อนุบาล

เจตนารมณ์ของการจัดการเรียนการสอน "พัฒนาภูมิปัญญา บนพื้นฐานของคุณธรรม"

Naruemontin Thonburi School

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี ด้วยการจัดห้องเรียนเสมือนบ้านที่อบอุ่น มีคุณครูผู้มีประสบการณ์ เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

เตรียมอนุบาล

ด้วยการจัดห้องเรียนเสมือนบ้านที่อบอุ่น มีคุณครูผู้มีประสบการณ์ เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อเด็กต้องออกจากบ้านมาสู่โลกที่กว้างขึ้น เริ่มรู้จักเพื่อน และได้สัมผัสกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความใคร่รู้ ใคร่ค้นหา เด็กวัยนี้จะเกิดการเรียนรู้ และมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาที่ก้าวหน้าอย่างดี นอกจากนี้ นักเรียน ยังได้รู้ศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยที่พร้อม ยิ่งสำหรับการเรียนรู้ภาษาต่างๆ อย่างดี

อนุบาล

เจตนารมณ์ของการจัดการเรียนการสอน "พัฒนาภูมิปัญญา บนพื้นฐานของคุณธรรม" โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ให้ความสำคัญทางด้านวิชาการ คุณธรรม ทักษะชีวิต ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้อันทันสมัย เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสู่โลกกว้างระดับประถมศึกษาทุกหลักสูตร

ประถมศึกษา

หลักสูตรสองภาษา (English Programme หรือ EP) หลักสูตรสองภาษา เปิดสอนชั้น Grade 1 – Grade 6 (อายุ 6-12 ปี) เน้นการเรียนทุกกลุ่มวิชาตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการเรียนรู้ประมาณ 40 – 60 % ของเวลาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา ภายใต้การควบคุมคุณภาพใกล้ชิด นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ จะมีพัฒนาการเด่นชัดด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั้งอ่าน เขียน ฟัง พูด และกระบวนการคิด

ประถมศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Programme หรือ IEP) หลักสูตรนี้เสริมโอกาสในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาในสัดส่วน 20 % ของเวลาเรียนทั้งหมด ส่วนอีก 80 % เป็นการเรียนรู้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เรียนเป็นภาษาไทยอย่างเข้มข้น เช่นเดียวกับหลักสูตรสามัญ